Hjernen er ikke alene – hva er psykosomatikk?

 Jeg vet det er mange M.E-pasienter som får piggene ut med én gang de hører ordet psykosomatisk. Hvorfor sånn angst for ordet ‘psykosomatisk’ egentlig? Hvorfor kjempe med nebb og klør for at M.E. skal være nevrologisk når den ikke er det?  HER er et lite utdrag fra en veldig bra artikkel om psykosomatikk hentet fra ‘Sykepleien’:

Psykosomatikk henspeiler på en forståelse av et helhetlig syn på mennesket som synes å ha forsvunnet på et eller annet tidspunkt i historien, eller som bare delvis har vært til stede i vårt vestlige helsevesen. Når dette begrepet på 1970/-80-tallet ble tatt fram igjen for å beskrive et nytt forskningsområde, var det for å betjene en virkelighet der en har tatt inn over seg at menneskelig helse og sykdom bare uhyre sjelden har et en-til-en forhold mellom årsak og løsning. Omtrent all sykdom har flerfoldige årsaker, flerfoldige symptom og flerfoldige mulige forløp, og disse involverer så vel psykiske som somatiske faktorer. Begrepet oppfordrer til å ta mange ulike aspekt og forklaringer inn i kunnskapen knyttet til utviklingen av helse og sykdom, og å anvende teoretiske og metodiske forskningstradisjoner fra ulike disipliner.
I denne teksten har vi lagt følgende begrepsdefinisjon til grunn:
Psykosomatisk forskning beskriver forskning på samspillet mellom fysiske, psykiske, sosiale og åndelige faktorer i utvikling av helse og sykdom.?

Utgangspunktet for psykosomatisk forskningsaktivitet er dermed at sykdom og helse må forstås og forklares ut fra en større ramme enn den strengt bio-medisinske, nemlig en helhetlig modell.

 

Kropp og sjel  en integrert helhet
Den psykosomatiske grunninnsikten, at ingen biologisk/fysiologiske tilstander kan forstås løsrevet fra mennesket som person, får altså støtte i forskning. Studier viser at enhver opplevelse og erfaring pasienten gjør, ikke bare er opplevelse eller erfaring, men også biokjemiske forhold i kroppen (6,7,8). Menneskets følelser er kjemiske realiteter nettopp fordi de har kjemiske konsekvenser i form av endringer i biologiske forhold i legemet (9,10,11).
Forskning har vist og viser stadig tydeligere at det er forbindelser mellom sinnet (våre tanker, følelser, opplevelser) og kroppen i utviklingen av de aller fleste sykdommer og plager. Negative emosjoner og langvarig stress utsetter nesten alle organsystemer i kroppen for stor fare. Våre emosjoner er bio-kjemiske realiteter i våre kropper; vi føler dem og vi kjenner dem i kroppen. Følelsen frykt utløser for eksempel mer enn 1400 kjente fysiske og kjemiske stressreaksjoner og aktiverer mer enn 30 forskjellige hormoner og nevrotransmittere. Langvarig emosjonelt trykk forårsaker vedvarende frigjøring og dermed jevn flyt av stresshormonene adrenalin og kortisol inn i blodstrømmen. Begge har en nedbrytende virkning på kroppen som kan sammenlignes med måten syre bryter ned metall (9,12). 
Misnøye i ekteskapet eller på jobben er vanlige stressfaktorer. Flere undersøkelser viser at den største risikofaktoren for ryggproblemer ikke er tunge løft eller gal sitte- eller løftestilling, men mistrivsel på jobben eller hjemme. For eksempel viser en undersøkelse fra Volvo-fabrikken i Sverige at ryggsmerter oppstår oftere når arbeiderne har høyt nivå av stresshormon i urinen enn ved tunge løft (12).
Cousin (6) viser at positive holdninger også er biokjemiske realiteter og ikke bare skiftende sinnsstemninger. Seligman (13) har presentert forskning som viser at optimisme er viktig og nødvendig for å vedlikeholde eller forbedre helsen. Man finner også i flere studier at kognitiv terapi, avslapningsteknikker, visualiseringsteknikker etc. har spesifikk immunologisk respons ved at antall såkalte natural killer-cells øker (14).
Candace Pert, en internasjonalt anerkjent stressforsker, har påvist at hjernen ?snakker? med immuncellesystemet i hele kroppen ved hjelp av budbringer-celler. Disse kalles nevropeptider eller transmitterstoffer. Når hjernen tolker fysiske inntrykk som sinne, frykt eller depresjon, får alle immuncellene i kroppen vite om denne tolkningen raskt. Pert beskriver denne prosessen som om biter av hjernen flyter rundt i kroppen? (12).
Psykonevroimmunologi (PNI) er en ny tverrvitenskap med fremvekst på 1990-tallet. Forskere beskjeftiger seg her med avansert molekylærbiologi og avleser hvordan cellene kommuniserer med hverandre. En søker å forstå og dokumentere hvilke mekanismer ved menneskets sinnstilstand som endrer kroppens tilstand gjennom sentralnervesystemet, hormonene og immunapparatet (7,15,16). Sinnsro gir et livsbudskap til kroppen, mens depresjon, frykt og uløste konflikter gir et dødsbudskap (17).
Denne type kunnskap er viktig å ta på alvor innen både forebygging, behandling og rehabilitering for å kunne gi et best mulig tilbud til befolkningen generelt og pasienter og brukere av dagens helsevesen spesielt.

Reklamer

10 Responses to Hjernen er ikke alene – hva er psykosomatikk?

 1. Hege Renate sier:

  Hvordan kan du si at M.E ikke er en nevrologisk sykdom? Hva baserer du dine utsagn på?

 2. BlueGirl sier:

  Det baserer jeg på mange ting, blir litt mye å gå inn på nå. Mulig jeg kommer tilbake til det i et senere innlegg. Her er f.x et sitat fra VG 3. mai i fjor med overskriften ‘M.E. ingen nevrologisk sykdom’:

  20 års forskning har ikke kunnet knytte M.E. til forandringer i nervesystemet.

  Norsk nevrologisk forening arbeider med å utarbeide definerte retningslinjer for utredning av ME-pasienter. Kronisk utmattelsessyndrom kjennetegnes av nevrologiske symptomer. Fra et nevrologisk ståsted blir det viktig at disse pasienter utredes grundig slik at evt underliggende sykdom avdekkes. Når all utredning er normal tilsier dagens forskningsbaserte kunnskap at det ikke foreligger nevrologisk sykdom som årsak til symptomer.

  Vegard Bruun Wyller ved Rikshospitalet har på bakgrunn av tilgjengelig forskningsbasert informasjon foreslått at kronisk utmattelsessyndrom skyldes en vedvarende stressrespons. Et slikt syn har full støtte i det brede lag av norsk nevrologisk fagmiljø.

 3. BlueGirl sier:

  Her er et sitat til, hentet fra bt.no :

  «Fagfolk er usamde om årsakene til kronisk utmattingssyndrom, også kjent som ME eller CFS. Dei fleste nevrologar meiner at dette er ein stresstilstand, ikkje ein fysisk sjukdom.

  – Sett frå ein nevrologisk ståstad er ME ein kroppsleg respons på kronisk stress, forklarar avdelingsoverlege Ole-Bjørn Tysnes ved Nevrologisk avdeling på Haukeland Universitetssjukehus.»

 4. alva sier:

  Hei BlueGirl.

  Du skriver;
  «Hvorfor sånn angst for ordet ‘psykosomatisk’ egentlig? Hvorfor kjempe med nebb og klør for at M.E. skal være nevrologisk når den ikke er det?»

  Jeg tror ikke alle har angst for det BlueGirl. Jeg tror heller ikke at noen kjemper med nebb og klør. Jeg tror bare man har forskjellig nilnærming. Forskjellige nevrologer, forskere som man er mer begeistret for enn andre. Folk er forskjellig! Så enkelt er det. Og han Ole-Bjørn Tysnes som nevner over her har jeg vært hos. Jeg har også vært hos Harald Nyland. Begge to er nevrologer, men var for meg to svært forskjellige opplevelser. De er nok ganske uenige, selv om de av og til jobber vegg i vegg.

  Jeg tror alle de med ME, opplever dette som du snakker om svært forskjellig. Og om jeg sier at jeg har respekt for din psykologisering av sykdommen, så kan kanskje du også vise respekt for de av oss som ønsker fokus på biomedisinsk forskning.

  Så enkelt er det. 🙂

 5. alva sier:

  Hei BlueGirl.
  Måtte bare føye til en ting. 🙂
  Jeg tror kanskje de som du beskriver som de som kjemper med nebb og klør er de ME-pasientene som ikke klarer å identifisere seg meg dine beskrivelser av ME-sykdommen. Jeg kjenner meg rett og slett ikke igjen i dine beskrivelser. For meg passer ikke dette inn i sykdomsforløpet. Så det har ingen ting med at jeg er redd for det, har angst for ordet «psykosomatisk», eller ikke forstår beskrivelsene dine. Jeg forstår hva du mener, men jeg klarer ikke å være med på at dette kan gjelde alle ME pasienter. Og jeg synes det er rart at du kan motsi leger, forkere og fagfolk og si at ME IKKE er nevrologisk. Jeg klarer ikke å kjøpe den BlueGirl. Beklager, håper du forstår det. 🙂 🙂

 6. BlueGirl sier:

  Hei Alva. 🙂
  Først må jeg si at jeg også i flere år trodde at M.E. var en nevrologisk sykdom. Men, etterhvert har jeg skjønt at de aller aller fleste nevrologer mener at dette ikke er tilfelle. Så når du sier at jeg motsier leger, forskere og fagfolk, så mener jeg at det er nettopp det jeg _ikke_ gjør.

  Her er f.x et sitat fra bt.no
  «Nevrologisk avdeling på Haukeland svarte at ME knapt er å rekne for ein nevrologisk sjukdom:

  «(…) det ikke er gode holdepunkter for at ME-tilstandene primært skyldes (…) nevrologisk sykdom eller skade», skriv dei, og meiner at den nevrologiske fagtermen G 93.3 ikkje bør brukast på ME.»

  «Fagfolk er usamde om årsakene til kronisk utmattingssyndrom, også kjent som ME eller CFS. Dei fleste nevrologar meiner at dette er ein stresstilstand, ikkje ein fysisk sjukdom.

  – Sett frå ein nevrologisk ståstad er ME ein kroppsleg respons på kronisk stress, forklarar avdelingsoverlege Ole-Bjørn Tysnes ved Nevrologisk avdeling på Haukeland Universitetssjukehus.»

  Ole Bjørn Tysnes er avdelingsoverlege ved Nevrologisk avdeling på Haukeland og jeg vil vel tro at han vet hva som er en nevrologisk sykdom og hva som ikke er det. Når han sier at M.E. ikke er det, så stoler jeg på det! Man skal forøvrig også huske på at man kan ha nevrologiske symptomer uten at nevrologisk sykdom ligger til grunn.

  Jeg vet ikke helt hva du mener når du sier at du ikke kjenner deg igjen i min beskrivelse av M.E. Har du lest artikkelen fra ‘Sykepleien’ som jeg la ut? Her er et lite sitat derfra:
  » Forskning har vist og viser stadig tydeligere at det er forbindelser mellom sinnet (våre tanker, følelser, opplevelser) og kroppen i utviklingen av de aller fleste sykdommer og plager.»

  Du er vel et menneske med tanker, følelser og opplevelser du også Alva?

  At du mener noe annet om M.E. enn meg er selvfølgelig helt greit. Jeg Har ingen problemer med å respektere det. I likhet med deg har jeg også lov til å mene det jeg vil og gi utrykk for det. Jeg kan forøvrig opplyse om at når jeg skriver om M.E. er det ikke basert på kun min egen sykdomserfaring, men om M.E. generelt. Hva _jeg_ mener om M.E. etter å ha lest x antall pasienthistorier, blitt kjent med mange M.E’ere og hørt deres historier, lest meg opp på sykdommen osv.

  Jeg har ingenting i mot biomedisinsk forskning på M.E. om du skulle tro det. Men, jeg tror at uansett hvor mange biomedisinske avvik de eventuelt måtte finne ved M.E. så tror jeg at alt vil kunne spores tilbake til en for høy adrenalinproduksjon over tid, noe som kan gjøre stor skade på kroppen!

  Mvh. BlueGirl 🙂

 7. alva sier:

  Hei BlueGirl.

  Det skjer mye på ME fronten om dagen hva gjelder forskning i utlandet. Flere nyheter ventes. Jeg tror jeg velger å la disse spesialistene få tale.

  «Du er vel et menneske med tanker, følelser og opplevelser du også Alva?»
  Ja, heldigvis kan du si. ( jeg smiler, små humrer) Men jeg tror ikke det hindrer meg i å bli matforgiftet av fordervet mat. Noe er det tankene mine fakrisk ikke styrer over.

  Vi har tydligvis svært forskjellig tilnærming til sykdommen, BlueGirl.
  mvh. Alva

 8. Molly sier:

  Dette er veldig interessant. Fler og fler fagfolk får opp øynene for at vi mennesker består av BÅDE kropp OG sjel. Disse kan man ikke skille. I all hovedsak er det «mind over genes». Hvis du har vært forelsket så vet du at bare tanken på vedkommende får hjerte til å slå fortere. Tenker du på noe som gjør deg trist, kan dette utløse en fysisk reaksjon nemlig at tårer begynner å renne. Derfor er det også mulig at katastrofetankene OG sykdomstankene som mange ME-syke har, vil utløse et rush av adrenalin som igjen vil være med på å utløse diverse ME-symptomer. Dette er nå min mening ihvertfall. Hilsen Molly.

  • BlueGirl sier:

   @Molly: Du forklarer bra hvordan tankene påvirker kroppen og jeg er enig med deg. 😀

 9. Sebastian sier:

  I have learn some excellent stuff here. Definitely value bookmarking
  for revisiting. I surprise how much effort you set to create one of these fantastic
  informative web site.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: